S77.0Zerquetschung der Hüfte
Hüftzerquetschung
S77.1Zerquetschung des Oberschenkels
Oberschenkelzerquetschung
S77.2Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels
Hüftzerquetschung mit Oberschenkelzerquetschung
Menu