Q99.0Chimäre 46,XX/46,XY
46,XX/46,XY-Chimerismus
Chimäre 46,XX/46,XY
Chimäre 46,XX/46,XY mit Hermaphroditismus verus
Q99.1Hermaphroditismus verus mit Karyotyp 46,XX
46,XY reine Gonadendysgenesie
Hermaphroditismus 46,XX mit Streak-Gonaden
Hermaphroditismus 46,XY mit Streak-Gonaden
Hermaphroditismus verus mit Karyotyp 46,XX
Karyotyp 46,XX mit Streak-Gonaden
Karyotyp 46,XY mit Streak-Gonaden
Reine Gonadendysgenesie
Swyer-Syndrom
Vollständige 46,XY-Gonadendysgenesie
Q99.2Fragiles X-Chromosom
Fragiles X-Chromosom
Fragiles X-Syndrom
FXS [Fragiles X-Syndrom]
Martin-Bell-Syndrom
Syndrom des fragilen X-Chromosoms
Q99.8Sonstige näher bezeichnete Chromosomenanomalien
Abnorme Geschlechtschromosomen a.n.k.
Anomalie der Geschlechtschromosomen
Chromosomale Translokation
Chromosomenfehlbildung
Chromosomentranslokation a.n.k.
Pseudohypokaliämiesyndrom
Q99.9Chromosomenanomalie, nicht näher bezeichnet
Autosomenabnormität a.n.k.
Autosomenanomalie a.n.k.
Chromosomenaberration
Chromosomenabnormität a.n.k.
Chromosomenanomalie
Chromosomendefekt
Gordan-Overstreet-Syndrom
Zytogenetische Abnormität
Menu