K74.0Leberfibrose
Leberfibrose
Narbenleber
K74.1Lebersklerose
Lebersklerose
K74.2Leberfibrose mit Lebersklerose
Leberfibrose mit Lebersklerose
K74.3Primäre biliäre Zirrhose
Charcot-Zirrhose
Chronische nichteitrige destruktive Cholangitis
Hanot-Krankheit
Hanot-Leberzirrhose
Hanot-MacMahon-Tannhäuser-Syndrom
Hanot-Syndrom
Hanot-Zirrhose
Hypertrophische Zirrhose
Monolobuläre Zirrhose
PBC [Primäre biliäre Zirrhose]
Primäre biliäre Zirrhose
Primäre cholangiolitische Zirrhose
Primäre cholangitische Zirrhose
Primäre cholestatische Zirrhose
Todd-Zirrhose
Unilobuläre Zirrhose
K74.4Sekundäre biliäre Zirrhose
Sekundäre biliäre Zirrhose
Sekundäre cholestatische Zirrhose
K74.5Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet
Biliäre Zirrhose
Byler-Syndrom
Hanot-Rössle-Syndrom
K74.6Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
Autoimmune Leberzirrhose
Baumgarten-Cruveilhier-Syndrom
Baumgarten-Cruveilhier-Zirrhose
Chronische interstitielle Hepatitis
Cirrhosis - s.a. Zirrhose
Cirrhosis hepatis
Cruveilhier-von-Baumgarten-Krankheit
Cruveilhier-von-Baumgarten-Syndrom
Cruveilhier-von-Baumgarten-Zirrhose
Dekompensierte Leberzirrhose
Diätetische Zirrhose
Hepatische portal dekompensierte Zirrhose
Hepatolienale Zirrhose
Kryptogene Leberzirrhose
Leberkapselfibrose
Leberzirrhose
Leberzirrhose nach Hepatitis
Makronoduläre Leberzirrhose
Makronoduläre Zirrhose
Mikronoduläre Leberzirrhose
Mikronoduläre Zirrhose
Nichtalkoholisch bedingte Leberzirrhose
Nichtalkoholische Laënnec-Leberzirrhose
Nutritive Zirrhose
Periportale Zirrhose
Portale Leberzirrhose
Portale Zirrhose
Posthepatitische Zirrhose
Postnekrotische Leberzirrhose
Postnekrotische Zirrhose
Schrumpfleber
Trabekelzirrhose
Zirrhose
Zirrhosemischform
K74.6+I98.2*Leberzirrhose mit Ösophagusvarizen
K74.6+I98.3*Leberzirrhose mit Ösophagusvarizenblutung
Menu