A52.7+H28.8*Augenlinsensyphilis
E03.9+H28.1*Katarakt bei Myxödem
E10.30+H28.0*Diabetes mellitus Typ 1 mit Katarakt
Typ-1-Diabetes mellitus mit Cataracta diabetica
E11.30+H28.0*Diabetes mellitus Typ 2 mit Katarakt
Typ-2-Diabetes mellitus mit Cataracta diabetica
E14.30+H28.0*Cataracta diabetica
Diabetes mellitus mit Cataracta diabetica
Diabetes mellitus mit Katarakt
E20.9+H28.1*Katarakt bei Hypoparathyreoidismus
E34.9+H28.1*Katarakt bei endokriner Krankheit a.n.k.
E46+H28.1*Katarakt durch Mangelernährung und Dehydratation
E63.9+H28.1*Katarakt bei Ernährungsstörung a.n.k.
E88.9+H28.1*Katarakt bei Stoffwechselkrankheit a.n.k.
G71.1+H28.2*Cataracta myotonica
Christbaumschmuck-Katarakt
Myotonische Katarakt
H28.0*Diabetische Katarakt
H28.1*Katarakt bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
H28.2*Katarakt bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
H28.8*Sonstige Affektionen der Linse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
Menu