F20.0Paranoide Schizophrenie
Akute paranoide Schizophrenie
Akute Paraphrenie
Paranoid-halluzinatorische Schizophrenie
Paranoid-schizophrene Psychose
Paranoide Schizophrenie
Paranoide Schizophrenie mit Halluzination
Paraphrene Schizophrenie
Paraphrenie
F20.1Hebephrene Schizophrenie
Akute Hebephrenie
Desintegrative Schizophrenie
Desorganisierte Schizophrenie
Hebephrene Dementia praecox
Hebephrene Demenz
Hebephrene Schizophrenie
Hebephrenie
F20.2Katatone Schizophrenie
Akute katatone Katalepsie
Akute Katatonie
Flexibilitas cerea bei Schizophrenie
Kataleptische Schizophrenie
Katatone Agitation
Katatone Demenz
Katatone Erregung
Katatone Schizophrenie
Katatoner Erregungszustand
Katatoner Spannungszustand
Katatoner Stupor
Katatonie
Schizophrene Flexibilitas cerea
Schizophrene Katalepsie
Schizophrene Katatonie
F20.3Undifferenzierte Schizophrenie
Atypische Schizophrenie
Undifferenzierte Schizophrenie
F20.4Postschizophrene Depression
Postschizophrene Depression
F20.5Schizophrenes Residuum
Chronische Schizophrenie a.n.k.
Chronische undifferenzierte Schizophrenie
Chronischer Morbus Bleuler
Residuale Schizophrenie
Schizophrener Defekt
Schizophrener Residualzustand
Schizophrener Restzustand
Schizophrenes Residuum
F20.6Schizophrenia simplex
Akute einfache Schizophrenie
Akute primäre Schizophrenie
Schizophrenia simplex
F20.8Sonstige Schizophrenie
Akute schizophrene Attacke
Schizophrene Attacke
Schizophrenie und Verwirrtheit
Schizophreniforme Psychose
Schizophreniformer Anfall
Zönästhetische Schizophrenie
F20.9Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
Morbus Bleuler
Schizophrene Demenz
Schizophrene Psychose
Schizophrene Reaktion
Schizophrenia
Schizophrenie
Schizophrenie-Reaktion
Menu