B60.0Babesiose
Babesiose
Piroplasmose
B60.1Akanthamöbiasis
Akanthamöbiasis
B60.1+H13.1*Akanthamöbiasis der Konjunktiva
Konjunktivitis durch Akanthamöben
B60.1+H19.2*Akanthamöbiasis mit Keratitis
Akanthamöbiasis mit Keratokonjunktivitis
Interstitielle Keratokonjunktivitis durch Akanthamöben
Keratitis durch Akanthamöben
Keratokonjunktivitis durch Akanthamöben
B60.2Naegleriainfektion
Infektion durch Naegleria
Naegleriasis
B60.2+G05.2*Enzephalitis bei Naegleriainfektion
Enzephalitis bei Naegleriasis
Enzephalomyelitis bei Naegleriainfektion
Meningoenzephalitis bei Naegleriasis
Meningoenzephalitis durch Naegleria
Myelitis bei Naegleriainfektion
Primäre Amöben-Meningoenzephalitis
B60.8Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten
Mikrosporidiose
Menu