A24.0Rotz
Akuter Rotz
Chronischer Rotz
Infektion durch Burkholderia mallei
Infektion durch Pseudomonas mallei
Maliasmus
Malleus
Rotz
Sepsis bei Malleus
A24.1Akute oder fulminante Melioidose
Akute Melioidose
Akute Melioidosis
Akute pulmonale Melioidose
Fulminante Melioidose
Melioidose mit Sepsis
Pneumonie durch Pseudomonas pseudomallei
Septische Melioidose
A24.1+J17.0*Melioidose mit Pneumonie
Melioidosis mit Pneumonie
A24.2Subakute oder chronische Melioidose
Chronische Melioidose
Chronische pulmonale Melioidose
Subakute Melioidose
Subakute pulmonale Melioidose
A24.3Sonstige Melioidose
A24.4Melioidose, nicht näher bezeichnet
Infektion durch Burkholderia pseudomallei
Infektion durch Malleomyces pseudomallei
Infektion durch Pseudomonas pseudomallei
Melioidose
Melioidosis
Pseudorotz
Whitmore-Fieber
Whitmore-Krankheit
Menu